Zmluvné podmienky – používateľ/prispievateľ a zásady ochrany súkromia

Ďakujeme vám za využívanie služieb nášho portálu. Služby poskytuje spoločnosť ATWEB Consulting, s.r.o., IČ: 26160439, so sídlom na adrese Ostrovní 7, Praha 1, 110 00.

Využívaním našich služieb a/alebo prijatím týchto zmluvných podmienok vyjadrujte svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami vrátane zásad ochrany súkromia. Pozorne si ich preto prečítajte. Ak so zmluvnými podmienkami vrátane zásad ochrany súkromia nesúhlasíte, nepoužívajte naše služby.

Naše služby nezneužívajte, napríklad do nich nezasahujte, a ani sa nepokúšajte k nim získať prístup iným spôsobom než v súlade s týmito podmienkami.

Definície

Diskusia: prispievatelia môžu založiť nové diskusné vlákno, prípadne reagovať v už existujúcich diskusiách pridávaním vlastných príspevkov (pozrite si definíciu nižšie), na ktoré môžu reagovať ostatní prispievatelia a lekári.

Lekár: odborná osoba alebo zariadenie, ktoré splnilo podmienky registrácie a poskytovateľ služieb mu umožnil publikovať svoj profil, a tiež označený ako vy, prípadne i lekár, ktorého údaje boli získané z verejne dostupnej databázy.

Odborný článok: článok na odbornú tému publikovaný lekárom.

Portál: portál spravovaný poskytovateľom služieb prevádzkovaný na adrese www.lekarionline.sk.

Poskytovateľ služieb: spoločnosť ATWEB Consulting, s.r.o., IČ: 26160439, so sídlom na adrese Ostrovní 7, Praha 1, 110 00.

Profil: webová stránka obsahujúca informácie týkajúce sa lekára alebo kliniky a umiestnené na portáli.

Príspevok: informácie, názor alebo odporúčanie publikované prispievateľom na portáli.

Prispievateľ: používateľ portálu vo veku od 15 rokov, ktorý má registrovaný účet umožňujúci publikovať príspevky do diskusií a skúseností.

Skúsenosť: jednou zo služieb portálu je možnosť prispievateľov popísať svoju skúsenosť so zákrokom alebo lekárom, tzn. napísať do poľa „hodnotenie“ alebo „skúsenosť“ svoj príspevok, a možnosť lekára reagovať na vložený príspevok.

Poskytované služby

Prístup k portálu máte úplne zadarmo. Na portáli nájdete profily jednotlivých lekárov a ich hodnotenia prispievateľmi, odborné články a ďalšie užitočné informácie.

Portál poskytuje nasledujúce služby:

  • zverejňuje informácie o jednotlivých lekároch, a to na základe profilov vytvorených samotným lekármi alebo na základe profilov vytvorených z verejne dostupných databáz,
  • publikuje odborné články,
  • umožňuje prispievateľom zúčastňovať sa so svojimi príspevkami v diskusiách a skúsenostiach (pozrite si zmluvné podmienky – prispievatelia) a lekárom poskytuje možnosť reagovať na tieto príspevky alebo ich z diskusie, resp. zo skúseností, uvedených pod svojím profilom, odstrániť alebo skryť (pozrite si nižšie uvedenú časť Služba Príspevky v diskusiách a skúsenostiach).

Podmienky registrácie účtu

Aby ste sa mohli stať prispievateľom, musíte mať najmenej 15 rokov a vyplniť registračný formulár, prijať zásady ochrany súkromia, ktoré sú súčasťou týchto zmluvných podmienok, a keďže pri registrácii uvádzate osobné údaje, musíte akceptovať aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Každý prispievateľ môže mať len jeden registrovaný účet.
Pri registrácii uvádzate nasledujúce údaje: meno, pod ktorým budete prispievať do diskusií a skúseností, e-mailovú adresu a heslo.

Meno, pod ktorým budete prispievať, sa bude zobrazovať vo všetkých vami publikovaných príspevkoch a skúsenostiach všetkým používateľom služieb portálu.

Odsúhlasením podmienok udeľujete spoločnosti ATWEB Consulting, s.r.o. výhradnú licenciu k použitiu všetkého vami poskytnutého obsahu, ktorý naplňuje podľa príslušných právnych predpisov definíciu autorského diela (ako napr. k vami poskytnutým fotografiám, textu atď.) na internete. Táto licencia je udelená tiež ako neodvolateľná, bezplatná, celosvetová, časovo neobmedzená (resp. obmedzená na dobu trvania autorských práv), množstevne a funkčne. Tento poskytnutý obsah je možné použiť na internete všetkými možnými spôsobmi dovolenými platným právnym predpisom (vrátane napr. kopírovania, hosťovania, uchovávania, reprodukovania, upravenia, vytvorenia odvodených diel (napríklad diel, ktoré sú výsledkom prekladu, prispôsobenia/adaptácie či úprav urobených za účelom jeho lepšieho fungovania v rámci našich služieb), komunikácie, publikovania, prevádzkovania a zobrazovania na verejnosti a distribúciu takéhoto obsahu.) Ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť ATWEB Consulting, s.r.o. môže udeliť v rovnakom rozsahu i túto licenciu (či udeliť podlicenciu) akejkoľvek tretej osobe. Licencia pretrváva i po tom, čo prestanete služby spoločnosti ATWEB Consulting, s.r.o. používať."

Služba Príspevky v diskusiách a skúsenostiach

Portál umožňuje prispievateľom (po riadnej registrácii a prijatí podmienok vrátane zásad ochrany súkromia a ďalších súhlasov) publikovať príspevky v danej diskusii a skúsenostiach.

Príspevky možno pridávať ako skúsenosti, resp. hodnotenia, pod profily lekárov alebo ich možno vkladať do diskusií k zákrokom a pod odborné články.

Zodpovednosť za príspevky

Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za obsah vami zverejnených príspevkov (poskytovateľ služieb je tzv. poskytovateľom hostingu). Za obsah zverejnených príspevkov nesiete zodpovednosť vy ako lekár – prispievateľ. Príspevok je vo vašom vlastníctve. Lekár je plne zodpovedný za akékoľvek porušenie zákona, ako aj za prípadné škody vzniknuté v dôsledku publikovania príspevkov na portáli. Ak obsah príspevku spôsobí poskytovateľovi služieb akékoľvek škody, lekár sa zaväzuje odškodniť poskytovateľa v plnej výške. Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný ani za akýkoľvek vami ďalej vložený a zverejnený obsah na portáli. Rovnako platí, že za obsah svojich príspevkov je zodpovedný aj prispievateľ (pozrite si zmluvné podmienky pre prispievateľov).

Týmto udeľujete poskytovateľovi služieb nevýhradnú, neodvolateľnú, bezplatnú, celosvetovú, časovo a množstevne neobmedzenú licenciu príspevok využiť všetkými možnými spôsobmi dovolenými platným právnym predpisom (vrátane napr. kopírovania, hosťovania, uchovávania, reprodukovania, upravovania, vytvorení odvodených diel (napríklad diel, ktoré sú výsledkom prekladu, prispôsobenia/adaptácie či úprav urobených za účelom jeho lepšieho fungovania v rámci našich služieb), komunikáciu, publikovanie, prevádzkovanie a zobrazovanie na verejnosti a distribúciu takého obsahu.) Súhlasíte s tým, že poskytovateľ môže udeliť v rovnakom rozsahu i túto licenciu (udeliť podlicenciu) akejkoľvek tretej osobe. Licencia pretrváva i potom, čo prestanete naše služby používať.

Pri publikovaní príspevkov dbajte na nižšie uvedené pravidlá a zvážte, či váš príspevok neporušuje príslušné právne predpisy (najmä právo na ochranu osobnosti, právo na ochranu osobných údajov alebo autorské právo) a či nejde o nekalú súťaž, porušenie etického kódexu lekárskej komory alebo porušenie ochrany dôverných informácií.

Poskytovateľ služieb obsah príspevkov nemonitoruje, ak však zistí, že došlo k porušeniu pravidiel, resp. niektorého z ustanovení týchto zmluvných podmienok, príspevok okamžite vymaže. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody vzniknuté prípadným vymazaním akýchkoľvek údajov z portálu.

Poskytovateľ služieb neposkytuje akúkoľvek záruku na správne fungovanie portálu a nie je zodpovedný za prípadné technické či podobné problémy s pripojením.  

Berte na vedomie, že názory prispievateľov týkajúce sa lekárskych zákrokov a liečby sú vlastnými názormi prispievateľov, a nie názormi odborníkov. Svoj zdravotný stav VŽDY konzultujte s lekármi.

Pokiaľ ide o príspevky či odborné články lekárov, berte na vedomie, že na určenie diagnózy či odporúčanie vhodnosti/nevhodnosti lekárskeho zákroku je VŽDY POTREBNÁ OSOBNÁ KONZULTÁCIA PRIAMO S ODBORNÍKOM, A NIE DISKUSIA ČI SKÚSENOSTI A NÁZORY PUBLIKOVANÉ NA PORTÁLI.

Pravidlá diskusie a skúseností

Skôr než sa rozhodnete publikovať príspevok, zvážte, čo publikujete. Všetky vami uvedené údaje budú známe širokej verejnosti a ktokoľvek ich bude môcť vyhľadať a zneužiť.  Príspevky budú publikované pod menom, pod ktorým budete prispievať do diskusií a skúseností a ktoré ste povinní uviesť pri registrácii. Anonymné príspevky nie sú povolené.

Prispievateľ týmto vyhlasuje, že všetky ním uvedené príspevky sú pravdivé a týkajú sa výhradne jeho osoby, to znamená, že nejde o skúsenosti, názory a informácie získané od tretích osôb.

Prispievatelia sú povinní dodržiavať nasledujúce pravidlá diskusie a skúseností.

Žiadne vulgarizmy ani slovné útoky
Príspevky obsahujúce vulgarizmy, vyhrážky či podobné slovné útoky budú vymazané okamžite po tom, čo sa o nich poskytovateľ služieb dozvie. Berte na vedomie, že poskytovateľ služieb považuje za vulgarizmy i akékoľvek vulgárne výrazy doplnené smajlíkom alebo také, ktorých písmená boli vynechané alebo nahradené inými znakmi.

Žiadne ohováranie
Vo svojich príspevkoch uvádzajte len pravdivé tvrdenia. Berte na vedomie, že ak bude príspevok ohováraním, môže osoba, ktorej sa ohováranie týka, začať proti prispievateľovi občianskoprávne či trestné konanie.
Nie je v silách poskytovateľa služieb určiť, či ide alebo nejde o ohováranie – príspevky, ktoré obsahujú len neodôvodnenú kritiku, budú vymazané okamžite po tom, ako budú poskytovateľovi služieb nahlásené ako ohováranie. Upozorňujeme na možnosť lekárov skryť príspevok (prečítajte si ďalšie informácie nižšie).

Formát príspevkov
Odporúčame používať diakritiku a štrukturovať text do odstavcov. Vyhnite sa nežiaducej a neprehľadnej forme príspevkov. Ak bude príspevok nezrozumiteľný, môže dôjsť k jeho vymazaniu.

Jazyk príspevkov
Hoci má portál viacero jazykových verzií, jednotlivé jazykové verzie sa nemôžu navzájom prelínať. Príspevky je potrebné publikovať v jazyku danej jazykovej verzie portálu. V opačnom prípade bude takýto príspevok automaticky vymazaný, a nie presunutý do správnej jazykovej verzie.

Zamietnutie hodnotenia
Nepublikujeme hodnotenia, ktoré sú predmetom súdneho sporu medzi pacientom a lekárom/klinikou.

Ďalšie pravidlá a odporúčania – pozor na osobné údaje
Berte na vedomie, že akýkoľvek údaj, pomocou ktorého možno identifikovať príslušnú osobu, je osobným údajom, ktorý je chránený právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Ďalej vás upozorňujeme na skutočnosť, že akýkoľvek údaj o zdravotnom stave konkrétnej osoby je v zmysle predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov tzv. citlivým údajom a vzťahujú sa naň zvláštne pravidlá.

Negatívne skúsenosti

Ak vložíte negatívnu skúsenosť s lekárom, tzn. že pri vložení príspevku označíte skúsenosť 1 alebo 2 hviezdičkami alebo ju označíte symbolom „palec nadol“, daný príspevok sa pred publikovaním automaticky odošle elektronickou poštou príslušnému lekárovi. Lekár bude mať 7 dní na to, aby sa k príspevku vyjadril. Po uplynutí tejto doby sa skúsenosť automaticky publikuje.

Po odoslaní automatického oznámenia o negatívnej skúsenosti má lekár nasledujúce možnosti jej spracovania:

  1. Publikovanie príspevku s reakciou lekára, vrátane možnosti doplniť ho taktiež fotografiami pred/po , ktoré vznikli vrámci uskutočneného zákroku a následných kontrol.
  2. Skrytie skúsenosti – príspevok sa publikuje v profile lekára ako skrytý, tzn. že ostatní návštevníci portálu budú vedieť, že bola vložená negatívna skúsenosť, no samotný text negatívneho príspevku zostane skrytý. Skrytý príspevok sa takisto započítava do celkového hodnotenia lekára.
  3. Vypnutie zobrazovania skúseností pacientov vo svojom profile – v takomto prípade sa v profile lekára nezobrazujú ani pozitívne skúsenosti a prispievatelia nemajú možnosť vkladať do profilu lekára skúsenosti.
  4. Vymazanie skúsenosti – ak vložená skúsenosť porušuje príslušné právne predpisy alebo pravidlá uvedené v týchto podmienkach, daná skúsenosť sa vymaže.

Pozitívny príspevok

Pozitívny príspevok (tzn. že svoj príspevok pri publikovaní označíte 3 až 5 hviezdičkami alebo ho označíte ako „spokojný“, teda pomocou tlačidla „palec nahor“) sa bude publikovať do 48 hodín od vloženia.

Vymazanie príspevku

Ak príspevok porušuje príslušné právne predpisy alebo pravidlá uvedené v týchto podmienkach, vymaže sa.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť vymazaním údajov. Opäť zdôrazňujeme, že jednotliví lekári a prispievatelia sú plne zodpovední za obsah nimi publikovaných príspevkov a poskytovateľ služieb tento obsah nemonitoruje.

Ak objavíte príspevok, ktorý tieto podmienky alebo príslušné právne predpisy porušuje, prosíme vás o jeho okamžité nahlásenie pomocou tlačidla s nasledujúcim označením: „Našli ste chybu“.

Neregistrovaní lekári

V profiloch neregistrovaných lekárov, tzn. lekárov, ktorých údaje boli získané z verejných databáz, nie je možné pridávať negatívne hodnotenia.

Zmeny poskytovaných služieb a ich ukončenie

Služby vám môžeme pozastaviť alebo ukončiť v prípade, ak vaše konanie nie je v súlade s týmito podmienkami a zásadami alebo ak máme podozrenie na neprípustné konanie.

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Môžeme priebežne pridávať či odoberať funkcie, ale tiež môžeme poskytované služby pozastaviť alebo ukončiť.

Ďalšie

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť niektoré ustanovenia týchto zmluvných podmienok. Na každú zmenu budete vopred upozornení elektronickou poštou, a to na adresu uvedenú pri registrácii. Upozornenie na zmeny vám bude odoslané v dostatočnom predstihu a zmeny sa nebudú uplatňovať spätne. Ak so zmenou zmluvných podmienok nesúhlasíte, nepoužívajte naše služby.

Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto podmienok nespôsobuje neplatnosť všetkých ustanovení zmluvných podmienok.

Poskytovateľ služieb i vy súhlasíte, že tieto podmienky sa riadia českým právom a všetky spory, ktoré z týchto podmienok vyplývajú alebo sa ich či služieb týkajú, budú podliehať právnym predpisom Českej republiky a príslušnosti súdov Českej republiky.

Tieto zmluvné podmienky rušia predchádzajúce podmienky a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom svojho zverejnenia na portáli.

Aktualizované: 23.08.2019