Zmluvné podmienky – lekári a zásady ochrany súkromia

Ďakujeme vám za využívanie služieb nášho portálu. Služby poskytuje spoločnosť ATWEB Consulting, s.r.o., IČ: 26160439, so sídlom na adrese Ostrovní 7, Praha 1, 110 00.

Využívaním našich služieb a/alebo prijatím týchto zmluvných podmienok vyjadrujte svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami vrátane zásad ochrany súkromia. Pozorne si ich preto prečítajte. Ak so zmluvnými podmienkami vrátane zásad ochrany súkromia nesúhlasíte, nepoužívajte naše služby.

Naše služby nezneužívajte, napríklad do nich nezasahujte, a ani sa nepokúšajte k nim získať prístup iným spôsobom než v súlade s týmito podmienkami.

Definície

Diskusia: prispievatelia môžu založiť nové diskusné vlákno, prípadne reagovať v už existujúcich diskusiách pridávaním vlastných príspevkov (pozrite si definíciu nižšie), na ktoré môžu reagovať ostatní prispievatelia a lekári.

Lekár: odborná osoba alebo zariadenie, ktoré splnilo podmienky registrácie a poskytovateľ služieb mu umožnil publikovať svoj profil, a tiež označený ako vy, prípadne i lekár, ktorého údaje boli získané z verejne dostupnej databázy.

Odborný článok: článok na odbornú tému publikovaný lekárom.

Portál: portál spravovaný poskytovateľom služieb prevádzkovaný na adrese www.lekarionline.sk.

Poskytovateľ služieb: spoločnosť ATWEB Consulting, s.r.o., IČ: 26160439, so sídlom na adrese Ostrovní 7, Praha 1, 110 00.

Profil: webová stránka obsahujúca informácie týkajúce sa lekára alebo kliniky a umiestnené na portáli.

Príspevok: informácie, názor alebo odporúčanie publikované prispievateľom na portáli.

Prispievateľ: používateľ portálu vo veku od 15 rokov, ktorý má registrovaný účet umožňujúci publikovať príspevky do diskusií a skúseností.

Skúsenosť: jednou zo služieb portálu je možnosť prispievateľov popísať svoju skúsenosť so zákrokom alebo lekárom, tzn. napísať do poľa „hodnotenie“ alebo „skúsenosť“ svoj príspevok, a možnosť lekára reagovať na vložený príspevok.

Poskytované služby

Portál slúži na prezentáciu lekárov, na objektívne hodnotenie práce lekárov jednotlivými prispievateľmi – pacientmi a takisto na publikovanie odborných článkov, diskusií, skúseností na danú tému a ďalších užitočných informácií.

Portál poskytuje nasledujúce služby:

 • zverejňuje informácie o jednotlivých lekároch, a to na základe profilov
 • umožňuje sprostredkovanie komunikácie a dopyty služieb návštevníka portálu a lekára
 • vytvorených samotným lekármi alebo na základe profilov vytvorených z verejne dostupných databáz,
 • publikuje odborné články,
 • umožňuje prispievateľom zúčastňovať sa so svojimi príspevkami v diskusiách a skúsenostiach (pozrite si zmluvné podmienky – prispievatelia) a lekárom poskytuje možnosť reagovať na tieto príspevky alebo ich z diskusie, resp. zo skúseností, uvedených pod svojím profilom, odstrániť alebo skryť (pozrite si nižšie uvedenú časť Služba Príspevky v diskusiách a skúsenostiach).

Podmienky registrácie profilu

Každý lekár môže mať len jeden profil. Ak chcete, aby sme na našom portáli publikovali váš profil, ponúkame vám nasledujúce možnosti:

 • možnosť plateného profilu, tzv. účet PREMIUM alebo STARTER – v tomto prípade je potrebné vyplniť formulár, odoslať objednávku a takisto prijať tieto zmluvné podmienky vrátane zásad ochrany súkromia a súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo
 • možnosť základného profilu poskytovaného zadarmo – v takom prípade vyplňte registračný formulár, prijmite len tieto zmluvné podmienky vrátane zásad ochrany súkromia, a keďže pri registrácii uvádzate osobné údaje, akceptujte aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Je výhradne na uvážení poskytovateľa služieb, či publikuje profil lekára.

Pri registrácii profilu uvádzate nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, kontaktný telefón, adresu pracoviska, poskytované zákroky, prípadne ďalšie voliteľné informácie, ktoré chcete zverejniť vo svojom profile. Informácie uvedené pri registrácii budú zverejnené vo vašom profile s výnimkou údajov, pri ktorých je v rámci registrácie uvedené, že zverejnené nebudú.

Odsúhlasením podmienok udeľujete spoločnosti ATWEB Consulting, s.r.o. výhradnú licenciu k použitiu všetkého vami poskytnutého obsahu, ktorý naplňuje podľa príslušných právnych predpisov definíciu autorského diela (ako napr. k vami poskytnutým fotografiám, textu atď.) na internete. Táto licencia je udelená tiež ako neodvolateľná, bezplatná, celosvetová, časovo neobmedzená (resp. obmedzená na dobu trvania autorských práv), množstevne a funkčne. Tento poskytnutý obsah je možné použiť na internete všetkými možnými spôsobmi dovolenými platným právnym predpisom (vrátane napr. kopírovania, hosťovania, uchovávania, reprodukovania, upravenia, vytvorenia odvodených diel (napríklad diel, ktoré sú výsledkom prekladu, prispôsobenia/adaptácie či úprav urobených za účelom jeho lepšieho fungovania v rámci našich služieb), komunikácie, publikovania, prevádzkovania a zobrazovania na verejnosti a distribúciu takéhoto obsahu.) Ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť ATWEB Consulting, s.r.o. môže udeliť v rovnakom rozsahu i túto licenciu (či udeliť podlicenciu) akejkoľvek tretej osobe. Licencia pretrváva i po tom, čo prestanete služby spoločnosti ATWEB Consulting, s.r.o. používať.

Atestácia

Podmienkou priradenia zákrokov, ktoré vyžadujú príslušnú atestáciu, je získanie danej atestácie v príslušnom odbore a uznanie lekára národnými profesijnými spolkami, ktoré sú uznávané medzinárodnými spoločnosťami, ako je napríklad VDÄPC. Lekárov, ktorí sú členmi iných spoločností, bude poskytovateľ služieb hodnotiť individuálne.

Sprostredkovanie komunikácie lekára a návštevníka portálu

V rámci poskytnutia služby – sprostredkovania komunikácie medzi lekárom a návštevníkom portálu - dochádza k predaní spracovaných osobných údajov prostredníctvom webového portálu. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je teda príloha č. 1 – spracovateľská zmluva, v rámci ktorej sú vymedzené práva a povinnosti poskytovateľa služieb a lekára pre prípady takéhoto spracovania osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (tzv. GDPR).

Dobrá povesť

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo odmietnuť či ukončiť poskytovanie služieb lekárovi podľa vlastného uváženia, a to najmä:

 • z dôvodu straty dobrej povesti lekára,
 • ak má dôvod domnievať sa, že lekár nesprávne nahlásil alebo nepravdivo uviedol svoje údaje, certifikáciu či atestáciu, členstvo, referencie a ďalšie údaje, alebo
 • ak lekár porušuje zmluvné podmienky a profesijné štandardy poskytovateľa služieb.

Služba Príspevky v diskusiách a skúsenostiach

Portál umožňuje lekárom (po riadnej registrácii a prijatí podmienok vrátane zásad ochrany súkromia a ďalších súhlasov) publikovať príspevky v diskusiách a skúsenostiach pacientov, resp. prispievateľov.

Prispievateľ môže pridávať príspevky do diskusie k zákrokom, do skúseností so zákrokmi a lekármi, ktoré sú uvedené v profiloch lekárov, a do diskusií pod jednotlivými odbornými článkami. Na príspevky v diskusiách i skúsenostiach pacientov, resp. prispievateľov, potom môžete reagovať.

Do diskuzií sa prosím podpisujte iba vašim menom a priezviskom s max. 1-2 tituly. Neodporúčame viac než jednoriadkové podpisy či pätičky obsahujúce členstvá atď. Väčšina pätiček v diskuzných príspevkoch je zbytočná, kontraproduktívna, pretože obsahujú duplicitné informácie k vášmu profilu. Tituly, členstvá atď. máte uvedené na svojom profile.

Diskusie by maly byť maximálne vecné. Užívateľov zaujíma reakcia na ich otázku. Váš príspevok by mal byť TAK VEĽMI zaujímavý, že prinúti čitateľa kliknúť na vaše meno, čím sa dostane na Váš profil, kde je o vás všetko.

Zároveň si uvedomte, že veľa užívateľov číta portál na mobile, kde je málo priestoru. Menej je potom viac. Vaša trefná reakcia - vecná, výstižná a zrozumiteľná - by mala hovoriť miesto vašich titulov a ocenení, ktorým laik neporozumie.

Zodpovednosť za príspevky

Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za obsah vami zverejnených príspevkov (poskytovateľ služieb je tzv. poskytovateľom hostingu). Za obsah zverejnených príspevkov nesiete zodpovednosť vy ako lekár – prispievateľ. Príspevok je vo vašom vlastníctve. Lekár je plne zodpovedný za akékoľvek porušenie zákona, ako aj za prípadné škody vzniknuté v dôsledku publikovania príspevkov na portáli. Ak obsah príspevku spôsobí poskytovateľovi služieb akékoľvek škody, lekár sa zaväzuje odškodniť poskytovateľa v plnej výške. Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný ani za akýkoľvek vami ďalej vložený a zverejnený obsah na portáli. Rovnako platí, že za obsah svojich príspevkov je zodpovedný aj prispievateľ (pozrite si zmluvné podmienky pre prispievateľov).

Pri publikovaní príspevkov dbajte na nižšie uvedené pravidlá a zvážte, či váš príspevok neporušuje príslušné právne predpisy (najmä právo na ochranu osobnosti, právo na ochranu osobných údajov alebo autorské právo) a či nejde o nekalú súťaž, porušenie etického kódexu lekárskej komory alebo porušenie ochrany dôverných informácií.

Poskytovateľ služieb obsah príspevkov nemonitoruje, ak však zistí, že došlo k porušeniu pravidiel, resp. niektorého z ustanovení týchto zmluvných podmienok, príspevok okamžite vymaže. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody vzniknuté prípadným vymazaním akýchkoľvek údajov z portálu.

Poskytovateľ služieb neposkytuje akúkoľvek záruku na správne fungovanie portálu a nie je zodpovedný za prípadné technické či podobné problémy s pripojením.

Pravidlá diskusie a skúseností

Skôr než sa rozhodnete publikovať príspevok, zvážte, čo publikujete. Všetky vami uvedené údaje budú známe širokej verejnosti a ktokoľvek ich bude môcť vyhľadať a zneužiť. Príspevky budú publikované pod vaším menom a priezviskom, prípadne pod názvom kliniky. Tieto údaje ste povinní uviesť pri registrácii profilu. Anonymné príspevky nie sú povolené.

Lekár týmto vyhlasuje, že všetky ním uvedené príspevky sú pravdivé.

Lekári sú povinní dodržiavať nasledujúce pravidlá diskusie a skúseností:

Žiadne komerčné oznámenia

Príspevky čisto komerčného charakteru, úplne nepodstatné alebo uvádzajúce len vašu propagáciu, nie sú povolené.

Žiadne vulgarizmy ani slovné útoky

Príspevky obsahujúce vulgarizmy, vyhrážky či podobné slovné útoky budú vymazané okamžite po tom, čo sa o nich poskytovateľ služieb dozvie. Berte na vedomie, že poskytovateľ služieb považuje za vulgarizmy i akékoľvek vulgárne výrazy doplnené smajlíkom alebo také, ktorých písmená boli vynechané alebo nahradené inými znakmi.

Žiadne ohováranie

Vo svojich príspevkoch uvádzajte len pravdivé tvrdenia. Berte na vedomie, že ak bude príspevok ohováraním, môže osoba, ktorej sa ohováranie týka, začať proti prispievateľovi občianskoprávne či trestné konanie.

Nie je v silách poskytovateľa služieb určiť, či ide alebo nejde o ohováranie – príspevky, ktoré obsahujú len neodôvodnenú kritiku, budú vymazané okamžite po tom, ako budú poskytovateľovi služieb nahlásené ako ohováranie. Upozorňujeme na možnosť lekárov skryť príspevok (prečítajte si ďalšie informácie nižšie).

Formát príspevkov

Odporúčame používať diakritiku a štrukturovať text do odstavcov. Vyhnite sa nežiaducej a neprehľadnej forme príspevkov. Ak bude príspevok nezrozumiteľný, môže dôjsť k jeho vymazaniu.

Jazyk príspevkov

Hoci má portál viacero jazykových verzií, jednotlivé jazykové verzie sa nemôžu navzájom prelínať. Príspevky je potrebné publikovať v jazyku danej jazykovej verzie portálu. V opačnom prípade bude takýto príspevok automaticky vymazaný, a nie presunutý do správnej jazykovej verzie.

Možnosti vkladania odkazov

Do diskusií možno prispievať odkazmi len v prípade, ak ste dosiahli úroveň členstva PLATINUM a máte profil PREMIUM. Prispievať možno len K VECI. Odkazy sa musia priamo týkať diskutovanej problematiky a musia smerovať na konkrétnu stránku s podobnejšími informáciami týkajúcimi sa diskutovanej témy. Odkazy možno pripojiť len k obsahovo bohatším príspevkom s informačnou hodnotou pre návštevníka portálu.

Príklad: Aký odkaz je napríklad možné uviesť k diskusii na tému „Kapsulácia“?

Ukážka nesprávneho odkazu: http://www.mya.co.uk/
Ukážka správneho odkazu: http://www.-mya.co.uk/askanexpert/do-i-have-encapsulation-or-capsular-contracture/breast-enlargement-and-implants/answer/589/

Odpovede by takisto mali mať výpovednú hodnotu. Mali by byť rozvité a zadávateľovi otázky plne nápomocné.

Príklad: Aká odpoveď sa môže objaviť k diskusii na tému „Môžem si nechať zmenšiť prsia, keď plánujem tehotenstvo?“

Ukážka príliš krátkeho príspevku: Nie, nemôžete.
Ukážka príspevku, ktorý je v poriadku: Podľa spôsobu operácie sa prsná žľaza poruší, či už viac alebo menej. Takéto zmeny prsníkov v tehotenstve majú nezanedbateľný vplyv na tvar prsníka. Zo zdravotného i kozmetického hľadiska preto odporúčame odložiť operáciu až po skončení tehotenstva.

Ďalšie pravidlá a odporúčania – pozor na osobné údaje

Berte na vedomie, že akýkoľvek údaj, pomocou ktorého možno identifikovať príslušnú osobu, je osobným údajom, ktorý je chránený právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Ďalej vás upozorňujeme na skutočnosť, že akýkoľvek údaj o zdravotnom stave konkrétnej osoby je v zmysle predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov tzv. citlivým údajom a vzťahujú sa naň zvláštne pravidlá.

Negatívne skúsenosti

Ak prispievateľ vloží negatívnu skúsenosť spojenú s vašou osobou, tzn. že pri vložení príspevku označí skúsenosť 1 alebo 2 hviezdičkami a/alebo symbolom „palec nadol“, tento príspevok sa vám automaticky odošle elektronickou poštou na adresu uvedenú pri registrácii. Následne budete mať 7 dní na to, aby ste sa k príspevku vyjadrili. Po uplynutí tejto doby sa skúsenosť automaticky publikuje.

Po odoslaní automatického oznámenia máte nasledujúce možnosti spracovania negatívnej skúsenosti (príspevku):

 1. Publikovanie príspevku s vašou reakciou – skúsenosť môžete publikovať priamo so svojou reakciou na danú skúsenosť.
 2. Skrytie skúsenosti – príspevok sa publikuje vo vašom profile ako skrytý, to znamená, že ostatní návštevníci portálu budú vedieť, že bola vložená negatívna skúsenosť, no samotný text negatívneho príspevku zostane skrytý. Skrytý príspevok sa započítava do vášho celkového hodnotenia.
 3. Vypnutie zobrazovania skúseností pacientov vo vašom profile – v takomto prípade sa vo vašom profile nezobrazujú ani pozitívne skúsenosti a prispievatelia nemajú možnosť vkladať do vášho profilu skúsenosti.
 4. Vymazanie skúsenosti – ak vložená skúsenosť porušuje príslušné právne predpisy alebo pravidlá uvedené v týchto podmienkach, daná skúsenosť sa vymaže.

Vymazanie príspevku

Ak príspevok porušuje príslušné právne predpisy alebo pravidlá uvedené v týchto podmienkach, vymaže sa.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť vymazaním údajov. Opäť zdôrazňujeme, že jednotliví lekári a prispievatelia sú plne zodpovední za obsah nimi publikovaných príspevkov a poskytovateľ služieb tento obsah nemonitoruje.

Ak objavíte príspevok, ktorý tieto podmienky alebo príslušné právne predpisy porušuje, prosíme vás o jeho okamžité nahlásenie pomocou tlačidla s nasledujúcim označením: „Našli ste chybu“.

Pred a po fotky

Vložené fotky pred/po musia byť výsledkom práce subjektu, pod ktorým sú vložené. Fotky pred a po nesmú byť vložené duplicitne pod viacerými subjektmi, musia byť vložené IBA pod jedným subjektom. Fotky teda môžu byť vložené jedine pod lekárom, alebo pod klinikou, kde bola operácia realizovaná.

Neregistrovaní lekári

V profiloch neregistrovaných lekárov, tzn. lekárov, ktorých údaje boli získané z verejných databáz, nie je možné pridávať negatívne hodnotenia.

Zmeny poskytovaných služieb a ich ukončenie

Služby vám môžeme pozastaviť alebo ukončiť v prípade, ak vaše konanie nie je v súlade s týmito podmienkami a zásadami alebo ak máme podozrenie na neprípustné konanie.

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Môžeme priebežne pridávať či odoberať funkcie, ale tiež môžeme poskytované služby pozastaviť alebo ukončiť.

Ďalšie

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť niektoré ustanovenia týchto zmluvných podmienok. Na každú zmenu budete vopred upozornení elektronickou poštou, a to na adresu uvedenú pri registrácii. Upozornenie na zmeny vám bude odoslané v dostatočnom predstihu a zmeny sa nebudú uplatňovať spätne. Ak so zmenou zmluvných podmienok nesúhlasíte, nepoužívajte naše služby.

Lekár má právo zmenu zmluvných podmienok odmietnuť do 1 kalendárneho mesiaca od doručenia oznámenia na e-mailovú adresu. V takomto prípade platí, že zmluvný vzťah medzi poskytovateľom služieb a lekárom zaniká 1 kalendárny mesiac od oznámenia odmietnutia zmeny VOP.

Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto podmienok nespôsobuje neplatnosť všetkých ustanovení zmluvných podmienok.

Poskytovateľ služieb i vy súhlasíte, že tieto podmienky sa riadia českým právom a všetky spory, ktoré z týchto podmienok vyplývajú alebo sa ich či služieb týkajú, budú podliehať právnym predpisom Českej republiky a príslušnosti súdov Českej republiky.

Stáhněte si zmluvu o spravovani osobnych udaju

Aktualizované: 26.08.2019