1/ Voucher – je zľavový kupón na poskytnutie služieb Poskytovateľa (lekár/klinika/dodávateľ zapojený do projektu) preukazujúci oprávnenie Príjemcovi (pacient) využiť zľavu za daných podmienok.

2/ Poskytovateľom služby je osoba odlišná od Prevádzkovateľa (Estheticon), ktorá poskytnutie služby iba sprostredkuje, a uplatní si, okrem týchto podmienok, aj špeciálne podmienky Poskytovateľa.

3/ Poskytovateľ má možnosť zapojiť sa do voucher projektu tým spôsobom, že službu poskytovania voucherov aktivuje na svojom profile. Poskytovateľ má možnosť kedykoľvek túto službu deaktivovať.

4/ Aktiváciou služby sa Poskytovateľ zaväzuje ponúknuť Príjemcovi možnosť získať voucher v hodnote 5 EUR za každú vloženú fotografiu k hodnoteniu zákroku, ktorý podstúpil u Poskytovateľa.

5/ Poskytovateľ dáva Prevádzkovateľovi súhlas, aby o možnosti získania voucherov komunikoval na svojom profile.

6/ Fotografie, na ktoré je možné uplatniť voucher, musia zobrazovať výsledky uskutočneného zákroku, prípadne stav pred jeho prevedením. K jednému hodnoteniu je možné takto započítať maximálne 10 fotografií, a tým získať voucher v maximálnej hodnote 50 EUR.

7/ Nárok na voucher vzniká taktiež pridaním novej fotografie k už existujúcemu hodnoteniu. Pokiaľ súčasťou tohto hodnotenia sú už predtým nahrané fotky, hodnota voucheru vzrastie o 5 EUR za každú relevantnú fotku publikovanú k tomuto hodnoteniu až do jeho maximálnej výšky 50 EUR.

8/ Pokiaľ Poskytovateľ vyhodnotí fotografie ako nevzťahujúce sa k zákroku, Prevádzkovateľ môže na jeho žiadosť požiadať Príjemcu o nahranie relevantných fotografií.

9/ Voucher je vygenerovaný po publikovaní nového hodnotenia s aspoň jednou fotografiou, alebo po vložení novej fotografie k existujúcemu hodnoteniu.

10/ Voucher je Príjemcom vytvorený v elektronickej podobe v rámci jeho profilu vo forme unikátneho kódu, skládajúceho sa z kombinácie alfanumerických znakov. Každý Voucher má iba jeden unikátny kód, ktorý zaisťuje jedinečnosť každého Voucheru.

11/ Poskytovateľovi je sprístupnený Prehľad využitia voucherov formou zdieľaného webového rozhrania, v ktorom Poskytovateľ má možnosť skontrolovať platnosť a status svojich vygenerovaných voucherov.

12/ Príjemca je oprávnený voucher uplatniť ako zľavu pri hradení ďalších služieb u Poskytovateľa podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.

13/ Poskytovateľ je oprávnený v Prehľade využitých voucherov označiť voucher, ktorý Príjemca uplatnil, a tým ukončiť jeho platnosť.

14/ Poskytovateľ má možnosť v Prehľade využitých voucherov uplatniť voucher i po uplynutí doby jeho expirácie.

15/ Aktiváciou služby poskytovania voucherov Poskytovateľ súhlasí s podmienkami projektu, zaväzuje sa voucher prijať, poskytnúť zľavu (za predpokladu, že sú splnené podmienky pre využitie voucheru) a požadovanú službu uskutočniť.

16/ Poskytovateľ je oprávnený ihneď po aktivácii služby poskytnúť Príjemcovi ďalšie podmienky využitia voucheru, pokiaľ nie sú prístupné inak. Tieto podmienky budú prístupné všetkým Príjemcom a ich splnenie sa stane predpokladom pre možnosť uplatnenia voucheru, pričom nesmie stanoviť prísnejšie podmienky, než sú tieto podmienky. Pokiaľ Poskytovateľ tohto práva nevyužije, platia obecné podmienky využitia voucheru (viz. nižšie).

17/ Podmienky pre využitie voucheru sú platné, záväzné a nemenné ako pre Poskytovateľa, tak pre Príjemcu od okamžiku vzniku voucheru až do doby jeho expirácie, tj. 1 rok od vloženia poslednej fotografie.

18/ Pre čerpanie plnenia, na ktoré sa voucher vzťahuje, je nutné uplatniť voucher k predplateniu alebo zaplateniu služieb najpozdejšie do doby jeho expirácie. Po tom sa voucher nenahradzuje a nárok na jeho čerpanie zaniká, pokiaľ Poskytovateľ nerozhodne inak.

19/ V prípade deaktivácie služby Poskytovateľom existujúci voucher nezaniká a Príjemca je oprávnený ho využiť až do doby jeho expirácie.

20/ Voucher nie je zameniteľný za hotovosť.

21/ V rámci jedného nákupu nie je možné uplatniť viac voucherov naraz.

22/ Voucher je prenosný, nie je viazaný na konkrétny profil užívateľa a uplatniť ho môže akýkoľvek držiteľ unikátneho kódu.

23/ Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za služby ponúkané Poskytovateľom, ani ich kvalitu či množstvo. Prevádzkovateľ odpovedá iba a výhradne za to, že:

  • dodá voucher Príjemcovi,
  • pokiaľ splní Príjemca stanovené podmienky, použitia voucheru nebude Poskytovateľom odmietnutý.

24/ Prevádzkovateľ si nenárokuje odmenu za sprostredkovanie služby.

25/ Prevádzkovateľ je výhradným vlastníkom licencie k použitiu fotografií. Ich publikácia mimo portál Estheticon je možná iba s uvedením zdroja a odkazu.

26/ Príjemca môže požiadať Prevádzkovateľa o odstránenie svojich fotografií iba, pokiaľ nedošlo k uplatneniu voucheru. Záväzok Poskytovateľa voči Príjemcovi týmto zaniká.

27/ Odstúpenie od záväzku je možné i v prípade, že Poskytovateľ alebo Príjemca nesplní stanovené podmienky využitia voucheru z dôvodu vzniknutého na jeho strane.

28/ Odstúpenie od záväzku musí byť uskutočnené písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty.

28/ Voucher je chápaný ako prijatá záloha na služby poskytované lekárom, ako taký bude zdanený v súlade s platnou legislatívou danej krajiny.

Viac o "Estheticon vernostných voucheroch" a ich nastavenie >>

Aktivovať vouchery na mojom profile

Aktualizované: 20.03.2018