Mám Glaukóm alebo nemám? Neliečim sa zbytočne alebo naopak nedostatočne?

Autor:

Glaukóm je zákerné ochorenie. Prebieha pomaly a nepozorovane. Jeho liečbou je možné chorobný proces v najlepšom prípade iba zastaviť, nie však vyliečiť. V Českej republike je zelený zákal jednou z najčastejších príčin trvalej neliečiteľnej slepoty.

Glaukóm (zelený zákal) je očné ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému poškodzovaniu zrakového nervu. Zrakový nerv je tvorený približne miliónom nervových vlákien, ktoré prenášajú zrakový vnem z očnej sietnice do mozgu. Zmeny, ktoré nastali v dôsledku poškodenia zrakového nervu, sú nenávratné.

Udáva sa, že s glaukómom sa v Slovenskej republike lieči 1 až 5 % ľudí.

Bohužiaľ, u časti ľudí nie je glaukóm vôbec rozpoznaný a nie je teda ani nijako liečený. Ešte väčšia časť ľudí sa však lieči úplne zbytočne, pretože sa u nich nejedná o zelený zákal, ale o očnú hypertenziu.

Podstatou glaukómu je zvýšený tlak tekutiny vo vnútri oka (vnútroočný tlak, NOT, AT). Vysoký tlak utláča vlákna zrakového nervu a spôsobuje ich postupné odumieranie. Odumieranie vlákien zrakového nervu sa prejavuje zužovaním zorného poľa a neskôr aj znížením zrakovej ostrosti. Neliečený glaukóm môže skončiť úplnou slepotou.

Pri diagnostike glaukómu podľa výšky vnútroočného tlaku je nevyhnutné vziať do úvahy dva problémy:

a)      Neexistuje žiadna, pre všetkých pacientov platná hranica normálneho a vysokého vnútroočného tlaku.

b)      Tlak nameraný lekárom nemusí vďaka odchýlkam v hrúbke očnej rohovky zodpovedať skutočnému tlaku v oku.

Nedostatočne liečený pacient je vystavený riziku vzniku ťažkých a nenávratných glaukómových zmien.

Zbytočne liečený pacient je zbytočne vystavený nežiaducim účinkom protiglaukómových liekov, medzi ktoré patrí: svrbenie, rezanie, začervenanie oka, zahmlené videnie, bolesť hlavy, zmeny pulzu, astmatické problémy, zmeny sexuálnych chutí, impotencia, brnenie končatín, strata chuti k jedlu, alebo zmena farby dúhovky.

Snahou lekárov je nájsť každému pacientovi v širokom spektre protiglaukómových preparátov liek s najlepšou účinnosťou pri čo najmenšom počte nežiaducich účinkov. Neznášanlivosť protiglaukómových preparátov môže byť jedným z dôvodov k odporučeniu protiglaukómovej operácie. Tomu všetkému však musí predchádzať správne určenie, či pacient skutočne má, alebo nemá zelený zákal (glaukóm).

NEEXISTUJE ŽIADNA, PRE VŠETKÝCH PACIENTOV PLATNÁ HRANICA NORMÁLNEHO A VYSOKÉHO VNÚTROOČNÉHO TLAKU.

Skôr sa uvádzalo, že hranica medzi normálnym a zvýšeným tlakom je 21 mmHg (torr). Táto predstava dnes už neplatí. Normálna hodnota je u každého človeka iná, individuálna. Neexistuje presná hranica medzi normálnym a chorobne vysokým vnútroočným tlakom, ktorá by jednoznačne platila pre všetkých.

Tlak, ktorý  u jedného pacienta vyvolá glaukómové ochorenie, môže byť u iného pacienta počas veľa rokov bez následkov. Rovnako tiež platí, že tlak, ktorý je pre jedného pacienta bezpečný, môže u iného človeka vyvolať ťažké poškodenie zrakového nervu. Väčšinou však platí, že tlak nad 30 mmHg (torr) vyvoláva glaukómové ochorenie a tlak nižší ako 20 mmHg (torr) toto ochorenie nevyvoláva.

Sledovaním veľkej skupiny pacientov s tlakom v rozmedzí 24 až 30 mmHg (torr) bolo zistené, že v priebehu nasledujúcich desiatich rokov sa glaukómové ochorenie rozvinulo iba u 5 % z týchto pacientov. Na druhú stranu treba povedať, že glaukómové zmeny môžeme nájsť aj u pacientov s tlakom pod 15 mmHg (torr).

Glaukóm s nízkou tenziou

Glaukómové zmeny niekedy nachádzame aj u ľudí, ktorých vnútroočný tlak bez liečby je nižší než 18 mmHg (torr). Glaukómové ochorenie v tomto prípade označujeme ako glaukóm s nízkou tenziou (glaukóm s nízkym tlakom).

Očná hypertenzia

U niektorých pacientov nevzniká glaukóm, napriek tomu, že ich vnútroočný tlak je dlhodobo vyšší ako normálny. Tento stav potom označujeme ako vnútroočnú hypertenziu. Diagnózu očnej hypertenzie nemôžeme nikdy považovať za definitívnu. Týchto pacientov je bezpodmienečne potrebné dlhodobo a starostlivo sledovať. Pri akýchkoľvek prejavoch začínajúceho glaukómového ochorenia je ihneď potrebné zahájiť liečbu. Ku zmenám zrakového nervu môže totiž u niektorých pacientov dochádzať až veľa rokov po zachytení zvýšeného vnútroočného tlaku.

TLAK NAMERANÝ LEKÁROM NEMUSÍ VĎAKA ODCHYLKÁM V HRÚBKE OČNEJ ROHOVKY ZODPOVEDAŤ SKUTOČNÉMU TLAKU V OKU.

Hodnota hrúbky očnej rohovky (priehľadnej prednej časti oka) je dôležitá pre správne posúdenie hodnôt vnútroočného tlaku. Meranie hrúbky očnej rohovky sa nazýva pachymetria.

U pacientov s tenkou rohovkou meriame falošne nižšie hodnoty vnútroočného tlaku, preto je u nich častejší glaukóm s nízkou tenziou. U pacientov s hrubou rohovkou meriame falošne vyššie hodnoty vnútroočného tlaku, preto je u nich častejšia očná hypertenzia. Namerané hodnoty tak musia byť upravené podľa prepočtových tabuliek. Neprepočítané hodnoty môžu u pacientov s hrubou očnou rohovkou viesť ku zbytočnej liečbe a u pacientov s tenkou rohovkou naopak k liečbe nedostatočnej. Tabuľka č. 1 ukazuje koľko torrov je potrebné odčítať alebo pripočítať k nameraným hodnotám tlaku podľa hrúbky očnej rohovky.

Rohovka (µ)

Pripočítaj k AT

610

-3

590

-2

570

-1

550

0

530

+1

510

+2

490

+3

470

+4

 

Obrázok č. 1 Percentá vyjadrujú pravdepodobnosť s akou sa u pacienta s obdobným nálezom do 10 rokov vyvinie glaukómové ochorenie. Farby vyjadrujú stupeň rizika, t.j. u pacienta s tlakom nad 26 a tenkou rohovkou je riziko vysoké (červené pole), u pacienta s hrubou rohovkou a tlakom pod 24 je minimálne (zelené pole).

OCT VYŠETRENIE

U väčšiny pacientov nie je možné po prvom vyšetrení možné urobiť ihneď jednoznačnú diagnózu. Pacientov je potrebné sledovať dlhšie časové obdobie. Veľmi dôležité je OCT vyšetrenie (vyšetrenie optickou koherenčnou tomografiou), ktorá lekárovi výrazne zjednodušuje nasledujúce rozhodnutie:

 • Má pacient glaukóm alebo nie?

 • Ide o glaukóm alebo o očnú hypertenziu?

 • Je liečba glaukómu úspešná?

 • Neliečime pacienta zbytočne?

 • Neliečime pacienta nedostatočne?

OCT vyšetrenie by mal podstúpiť každý pacient s podozrením na glaukóm a jedenkrát za rok každý pacient liečený na glaukóm a pacient s podozrením na glaukóm.

NA ZÁVER

 • Každý pacient s podozrením na glaukóm by mal mať zmeranú hrúbku očnej rohovky

 • Namerané hodnoty vnútroočného tlaku by mali byť prepočítané podľa hrúbky očnej rohovky

 • Každý pacient s podozrením na glaukóm by mal podstúpiť opakované vyšetrenie metódou OCT

 • Pacienti by nemali byť liečení zbytočne ani nedostatočne

 • Pacient by nemal byť liečený do doby, kým nie je diagnóza glaukómu jednoznačne potvrdená

 • Po potvrdení diagnózy glaukómu, by pacient mal byť liečený dostatočne účinne a mal by pravidelne podstupovať kontrolné OCT vyšetrenie

Autorom článku je prim. Radovan Piovarči, primár Očnej kliniky NeoVizie.

Aktualizované: 10.02.2011

Odborníci vo vašom okolí